Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2020
Αρχική
Σύλλογος
Oμοσπονδία-Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.
Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.)
Υπηρεσιακά Συμβούλια ΚΥΣΕΕΠ / ΠΥΣΕΕΠ. Ενημερώσεις - Ανακοινώσεις Αιρετών
Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. Θέματα Αναπληρωτών
Συλλόγοι ΕΕΠ ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΔΥ Φορείς - Ειδική Αγωγή - Αναπηρία
Εκπαιδευτικό και Ενημερωτικό Υλικό - Λογισμικό - Οδηγοί
Προσλήψεις εκπαιδευτικών-Διορισμοί-Tοποθετήσεις
Μεταθέσεις-Αποσπάσεις
Νομοθεσία
Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου
Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου
Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις
Νόμοι
Δικαστικές αποφάσεις
Αποφάσεις Πρωθυπουργού
Προεδρικά Διατάγματα
Υπουργικές Αποφάσεις
Εγκύκλιοι
Νόμοι Υπουργικές Απόφασεις Εγκύκλιοι Τροπολογίες Νομολογίες & Γνωμοδοτήσεις για την Ειδική Αγωγή ΕΕΠ κλπ
Τροπολογίες-Ερωτήσεις-Επερωτήσεις-Τοποθετήσεις- Απαντήσεις
Αποφάσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης
Αλλες Αποφάσεις
Σχέδια Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων
Μεταπτυχιακά Επιμορφώσεις Σεμινάρια Υποτροφίες Βιβλία Περιοδικά Άρθρα
Θέσεις Εργασίας - Προκηρύξεις - Προσκλήσεις
Διάφορα Θέματα
Συνέδρια-Ημερίδες- Εκδηλώσεις
Χρήσιμα
Σύνδεσμοι - Links
Φωτογραφίες
Γράφουν για εμάς
Επικοινωνία
 
Αναζήτηση
Αγγλο-Ελληνικό ΛεξικόOnline από: 20/11/2007
Επισκέπτες: 1605024890
Online: 409
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ.: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

 
Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014

Λεπτομέρειες Γνωμοδότησης

Αριθμός : 237
Έτος : 2014
Τίτλος : Νομική αντιμετώπιση ζητημάτων αναφυομένων κατά τη διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, σε περιπτώσεις, υπέρβασης επταετίας από την έναρξή της, διορισμού επιβλέποντα Καθηγητή σε άλλο Α.Ε.Ι., παραίτησης, αναστολής άσκησης καθηκόντων, συνταξιοδότησης αυτού και έλλειψης ενδιαφέροντος επίβλεψης από άλλο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, παραίτησης μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής, αδράνειας υποψηφίου διδάκτορα.
Πρόεδρος :
Εισηγητής : ΚΑΖΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
Περίληψη : α) Υπό το νομικό πλαίσιο του Ν. 2083/1992 και του Ν. 3685/2008, δεν υφίσταται ανώτατο χρονικό όριο περάτωσης της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, η υπέρβαση του οποίου να επιφέρει την διαγραφή του υποψήφιου διδάκτορα από τα μητρώα του Τμήματος.
β) Δεν είναι κατά νόμο δυνατή η διαγραφή υποψήφιου διδάκτορα λόγω παρόδου μακρού χρόνου από την έναρξη της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, και εν προκειμένω του χρονικού ορίου των επτά ετών, που προβλέπεται στο άρθρο 63 παρ.2 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, δεδομένου ότι η σχετική ρύθμιση κείται εκτός της νομοθετικής εξουσιοδότησης του άρθρου 5 παρ.2 του Ν. 2083/1992 και είναι ανίσχυρη.
γ) Είναι δυνατή η διαγραφή υποψηφίων διδακτόρων, μόνο για λόγους αναφερόμενους στην επιστημονική πρόοδο της διαδικασίας εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής ή για άλλο σπουδαίο λόγο, ο οποίος, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να αφορά στο πρόσωπο του υποψήφιου διδάκτορα, και να συνάπτεται με υπαίτια συμπεριφορά αυτού, λόγους τους οποίους εκτιμά, κατά περίπτωση, η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.
δ) Δεν είναι δυνατή η διαγραφή υποψηφίων διδακτόρων, για λόγους που αφορούν στα πρόσωπα του Επιβλέποντος και των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής (παραίτηση, μετακίνηση σε άλλο Πανεπιστήμιο, αναστολή, αδυναμία άσκησης των καθηκόντων τους κλπ), στις περιπτώσεις δε αυτές, οφείλει η Γ.Σ.Ε.Σ. να προβεί σε ανασυγκρότηση της συμβουλευτικής επιτροπής με τον ορισμό νέων επιβλεπόντων και μελών της.
ε) Η συνταξιοδότηση μέλους Δ.Ε.Π. δεν συνιστά λόγο αντικατάστασής του ως επιβλέποντος και ως μέλους της συμβουλευτικής και εξεταστικής επιτροπής, εκτός εάν συντρέχουν άλλοι λόγοι (αδυναμία άσκησης καθηκόντων επίβλεψης, άρνηση κλπ).
στ) Καθηγητής, ο οποίος τελεί σε αναστολή άσκησης καθηκόντων, λόγω εκλογής του σε θέση Περιφερειάρχη, δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να ασκεί, αμισθί, καθήκοντα επιβλέποντος και μέλους τριμελούς συμβουλευτικής και επταμελούς εξεταστικής επιτροπής υποψηφίων διδακτόρων.
Διατάξεις : N 4009/2011Α16Π1, N 4009/2011Α24Π4, N 4009/2011Α24Π5, N 4009/2011Α80Π11, N 4009/2011A81Π26, Ν 3685/2008Α1Π1, Ν 3685/2008Α2, Ν 3685/2008Α3, Ν 3685/2008Α9, Ν 3685/2008Α12, Ν 2083/1992Α5, Ν 2083/1992Α10, Ν 2083/1992Α11, Ν 2083/1992Α12, Ν 2083/1992Α13, ΥΑ 4824/Β1/29-1-2003Α63, Ν 2413/1996Α45Π5
Λήμματα : ΑΕΙ ΔΕΠ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΡΣΗ ΕΞΑΛΕΙΨΗ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ, ΛΟΓΟΙ
Αλλες επιλογές

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 246/2016 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΕΠ

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚH AΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣIΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ.110/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 15/2010 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑ

Ν.Σ.Κ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 145/2015 ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΣΤΕ 1055/2014 ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΕ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ.: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ 4-12-2013

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ, ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ Γ.Γ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 100/2001 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (METATAΞΕΙΣ ΕΕΠ κλπ)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 56/2001 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΕΕΠ, ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 309 - 2005 ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (EΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΣΜΕΑ)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 1/2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΕΥΛΟΓΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1


πίσω

 
ΣΕΕΠΕΑΑ WWW.SEEPEAA.GR ΣΤΟ FACEBOOK
περισσότερα
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚόΣ ΣΤΑΘΜόΣ ΝέΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
περισσότερα
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
περισσότερα
Δ.I.E.K ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
περισσότερα
ΝΟΜΟΣ 4327/2015 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ,ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
περισσότερα
ΕΟΠΠΥ ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
περισσότερα
ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
περισσότερα
ΑΥΤΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑSPERGER ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-LINKS | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙΡΟΥ 25 ΗΜΕΡΩΝ
περισσότερα
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-SPECIAL EDUCATION ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-LINKS
περισσότερα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
περισσότερα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
περισσότερα
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΜΕΑΕ) ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-LINKS
περισσότερα
ΥΓΕΙΑ-HEALTH LINKS-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
περισσότερα
ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-LINKS
περισσότερα
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
περισσότερα
ΚΔΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.)
 
Copyright © 2008 seepeaa.gr - designed by Lighthouse Internet Applications