Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020
Αρχική
Σύλλογος
Oμοσπονδία-Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.
Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.)
Υπηρεσιακά Συμβούλια ΚΥΣΕΕΠ / ΠΥΣΕΕΠ. Ενημερώσεις - Ανακοινώσεις Αιρετών
Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. Θέματα Αναπληρωτών
Συλλόγοι ΕΕΠ ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΔΥ Φορείς - Ειδική Αγωγή - Αναπηρία
Εκπαιδευτικό και Ενημερωτικό Υλικό - Λογισμικό - Οδηγοί
Προσλήψεις εκπαιδευτικών-Διορισμοί-Tοποθετήσεις
Μεταθέσεις-Αποσπάσεις
Νομοθεσία
Μεταπτυχιακά Επιμορφώσεις Σεμινάρια Υποτροφίες Βιβλία Περιοδικά Άρθρα
Θέσεις Εργασίας - Προκηρύξεις - Προσκλήσεις
Διάφορα Θέματα
Συνέδρια-Ημερίδες- Εκδηλώσεις
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΕΕΕΕΚ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ 25/1/2016
ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΗ & ΣΚΕΨΗ - ΣΙΝΕΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΡΟΫΝΤ
Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ. ΔΩΡΕΑΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΕΓΗ. 17/2- 23/3
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗ ΜICHEL STORA: ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΙ: Η ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ «ΟΘΟΝΗΣ» 12/2/2016 ΑΘΗΝΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ''ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΩΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΜΕΣΟ'' 27/2/2016 ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΠ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ: ''ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ''. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 22/2/2016
ΣΙΝΕΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΡΟΫΝΤ ''ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ'' ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 31/1/16 ΑΘΗΝΑ
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ «NO HATE SPEECH MOVEMENT» 14/2/2016 ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΑΘΗΝΑ
ΚΕΑΤ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ JUDO ΣΑΒΒΑΤΟ 23/1/2016 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ''ΚΑΛΛΙΕΡΓΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ'' 30-31/1/2016 ΑΘΗΝΑ
ΚΕΑΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ
ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΕΛΛΑ ΑΣΕΡ: LE SQUARE, ΤΗΣ Μ. DURAS ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 19/1/2016 ΑΘΗΝΑ
ΣΕΨ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016».
Χρήσιμα
Σύνδεσμοι - Links
Φωτογραφίες
Γράφουν για εμάς
Επικοινωνία
 
Αναζήτηση
Αγγλο-Ελληνικό ΛεξικόOnline από: 20/11/2007
Επισκέπτες: 1602612316
Online: 320
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
 
Η 23η Απριλίου έχει καθιερωθεί  από την UNESCO ως Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου, αφιερωμένη σε δύο μεγάλους ''πατέρες'' της παγκόσμιας λογοτεχνίας τους Μιγκέλ ντε Θερβάντες και Ουίλιαμ Σαίξπηρ,που «έφυγαν» το 1616 την ίδια ημέρα από τη ζωή.

Η Ένωση Ελλη­νι­κού Βιβλίου, με τη συνερ­γα­σία της Εται­ρείας Συγ­γρα­φέων και του Ελλη­νι­κού Τμή­μα­τος της ΙΒΒΥ – Κύκλος του Ελλη­νι­κού Παι­δι­κού Βιβλίου, καθιε­ρώ­νει στην Ελλάδα την 23η Απρι­λίου ως Ημέρα Βιβλίου.

Στο πλαί­σιο αυτό διορ­γα­νώ­νει την ίδια ημέρα τον μεγα­λύ­τερο ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟΥ στο κέντρο της Αθή­νας, με τη φιλο­δο­ξία τα επό­μενα χρό­νια η διορ­γά­νωση να επε­κτα­θεί σε όσες περισ­σό­τε­ρες πόλεις της Ελλά­δας είναι δυνα­τόν.


Ο ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ είναι μια όμορφη βόλτα στην Αθήνα του βιβλίου και θα περι­λαμ­βά­νει γνω­στά και άγνω­στα σημεία τα οποία το αθη­ναϊκό κοινό δεν έχει συχνά την ευκαι­ρία να γνω­ρί­σει από κοντά. Η βόλτα θα περνά μέσα από βιβλιο­πω­λεία, εκδο­τι­κούς οίκους και βιβλιο­θή­κες, συνο­λικά 22 σημεία του κέντρου της πόλης. Μέσα από αυτή τη βόλτα οι ανα­γνώ­στες θα έχουν τη δυνα­τό­τητα να παρα­κο­λου­θή­σουν ενδια­φέ­ρου­σες εκδη­λώ­σεις, να γνω­ρί­σουν αγα­πη­μέ­νους συγ­γρα­φείς, να συμ­με­τά­σχουν σε δρώ­μενα, να νιώ­σουν μια δια­φο­ρε­τική εμπει­ρία από την επαφή τους με το βιβλίο και κυρίως… να βρε­θούν μεταξύ τους!

Το ανα­γνω­στικό κοινό είναι ελεύ­θερο να επι­λέ­ξει τη δική του δια­δρομή σύμ­φωνα με τα ενδια­φέ­ρο­ντά του. Προ­τεί­νουμε ο Περί­πα­τος να ξεκι­νή­σει με ξενά­γηση στο ιστο­ρικό κτί­ριο της Εθνι­κής Βιβλιο­θή­κης στην οδό Πανε­πι­στη­μίου. Θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν συνο­λικά τρεις ξενα­γή­σεις στον χώρο της βιβλιο­θή­κης και του ανα­γνω­στη­ρίου (ώρα έναρ­ξης: 10:00 — 11:30 — 13:00), με ανα­φο­ρές στην ιστο­ρία της και τις συλ­λο­γές της. Θα γίνει, επί­σης, ενη­μέ­ρωση για τη δια­δι­κα­σία μετε­γκα­τά­στα­σής της στο νέο Κέντρο Πολι­τι­σμού του Ιδρύ­μα­τος Σταύ­ρος Νιάρ­χος, όπως επί­σης και για τις ιδιαί­τερα σημα­ντι­κές νέες προ­ο­πτι­κές και υπη­ρε­σίες που θα προ­σφέ­ρει η Εθνική Βιβλιο­θήκη στις νέες εγκα­τα­στά­σεις. Οι ξενα­γή­σεις θα γίνουν από το έμπειρο προ­σω­πικό της ΕΒΕ, θα διαρ­κέ­σουν είκοσι λεπτά και θα τηρη­θεί σειρά προ­τε­ραιό­τη­τας.

Ο Περί­πα­τος θα συνε­χι­στεί σε εκδο­τι­κούς οίκους και βιβλιο­πω­λεία του κέντρου, περι­με­τρικά της Εθνι­κής Βιβλιο­θή­κης, με όρια το Σύνταγμα, την οδό Καρα­γιώργη Σερ­βίας, την οδό Αθη­νάς, την οδό Καλ­λι­δρο­μίου, και περι­λαμ­βά­νει  τις οδούς Κολο­κο­τρώνη, Βου­λής, Ακα­δη­μίας, Σόλω­νος, Σκουφά, Χαρι­λάου Τρι­κούπη, Ζωο­δό­χου Πηγής, Ζαλόγ­γου, Διδό­του, Τοσί­τσα, Μασ­σα­λίας.

Σε όλους τους χώρους διορ­γα­νώ­νο­νται μία ή περισ­σό­τε­ρες εκδη­λώ­σεις βιβλίου με πολ­λούς αγα­πη­μέ­νους πεζο­γρά­φους, ποι­η­τές, μετα­φρα­στές, επι­με­λη­τές και εκδό­τες οι οποίοι θα υπο­δέ­χο­νται το κοινό. Επί­σης, για να έχουμε κάτι να μας θυμί­ζει την ΗΜΕΡΑ ΒΙΒΛΙΟΥ, θα δίνο­νται με τις αγο­ρές βιβλίων ανα­μνη­στι­κές πάνι­νες τσά­ντες με το λογό­τυπο ΔΙΑΒΑΖΩ & ΑΛΛΑΖΩ.

Εκδηλώσεις για 23 Απριλίου, 2016 › Περίπατος βιβλίου

Πλοήγηση Ημέρας

Ολοήμερη Εκδήλωση

Παγκόσμια Ημέρα και …Νύχτα Βιβλίου

23 Απριλίου
Βιβλιοπωλείο Free Thinking Zone,
Σκουφά 64 & Γριβαίων
Αθήνα,
+ Χάρτης Google

Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την Παγκόσμια Ημέρα και ...Νύχτα Βιβλίου και γνωρίστε από κοντά τους αγαπημένους σας συγγραφείς και ποιητές! Ειδικά για εκείνη την ημέρα προσφέρουμε εκπτώσεις μέχρι και 30%και σας κερνάμε όλους και όλες μαστίχα Χιώτικη μερακλίδικη! 11:00 12:00 Δημήτρης Φύσσας, Δημήτρης Νόλλας, Γιώργος Οικονόμου 12:00-13:00 Σώτη Τριανταφύλλου, Ζέφη Κόλοι 13:00-14:00 Αχιλλέας Κυριακίδης, Aλέξης

10:00 πμ

Εκδόσεις της Εστίας

23 Απριλίου @ 10:00 πμ - 5:00 μμ
Εκδόσεις της Εστίας,
Διδότου 19 και Δελφών
Αθήνα, Ελλάδα
+ Χάρτης Google

Οι εκδόσεις της Εστίας σας προσκαλούν το Σάββατο 23 Απριλίου στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων (Διδότου 19 και Δελφών, Αθήνα) για μια μέρα γεμάτη συγγραφείς, ιστορίες, κεράσματα και άφθονο τσίπουρο. Από τις 10 το πρωί και μέχρι τις 5 το απόγευμα σας υποδέχονται στο βιβλιοπωλείο μας γνωστοί συγγραφείς, μεταφραστές και άνθρωποι του βιβλίου με χαλαρή διάθεση και με

Μάθετε περισσότερα »
11:00 πμ

Εκδήλωση για παιδιά με αφορμή το νέο βιβλίο της Στέργιας Κάββαλου “Η δυστυχία του να είναι κανείς μαθητής”

23 Απριλίου @ 11:00 πμ - 1:00 μμ
Βιβλιοπωλείο <span class="caps">IANOS</span>,
Σταδίου 24
Αθήνα,
04190_03_proxeiro

Ο ΙΑΝΟS και οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ προσκαλούν τους μικρούς τους φίλους σε εκδήλωση με αφορμή το νέο βιβλίο της Στέργιας Κάββαλου Η ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗΣ το Σάββατο, 23 Απριλίου 2016, στις 11 το πρωί, στον Παιδικό IANO (Σταδίου 24, Αθήνα). Η Στέργια Κάββαλου με τη βοήθεια της εικονογράφου Σοφίας Γαλή αφηγείται στα την ιστο­ρία του Κάρο­λου
που έχει αρχί­σει να βλέ­πει το σχο­λείο με πολύ κακό μάτι…
Το πρό­γραμμα περι­λαμ­βά­νει θεα­τρικό παι­χνίδι,
ζωντανή μου­σική και δημιουρ­γική χει­ρο­τε­χνία.
Μια ιστο­ρία για τον σχο­λικό εκφο­βι­σμό που δεν αγα­πάει τις συγκρί­σεις,
τη βία και την αντι­πα­λό­τητα, αλλά λατρεύει τα ξεχω­ρι­στά μας χαρα­κτη­ρι­στικά,
τον σεβα­σμό και την ανοι­χτή αγκα­λιά.

Για παι­διά από 6 ετών

Δωρεάν

Ζωγραφίζοντας με λέξεις

23 Απριλίου @ 11:00 πμ - 3:00 μμ
Παλαιοβιβλιοπωλείο Ν. Χρυσός,
Χαριλάου Τρικούπη 63
Αθήνα, 10681
+ Χάρτης Google
Print

Το Παλαιοβιβλιοπωλείο συμμετέχει στον εορτασμό της Ημέρας Βιβλίου 2016 και στον Περίπατο Βιβλίου και σας προσκαλεί στις 23 Απριλίου από τις 11:00' έως τις 15:00' για να γιορτάσουμε μαζί. Αγαπημένοι Έλληνες συγγραφείς διαβάζουν αποσπάσματα του έργου τους ενώ ο ζωγράφος Ιωσήφ Χαλβατζόγλου δημιουργεί πρωτότυπους σελιδοδείκτες, εμπνευσμένους από τα λογοτεχνικά κείμενα. Συμμετέχουν οι συγγραφείς: Τζούλια Γκανάσου,

Μάθετε περισσότερα »

Λογοτεχνικός περίπατος με τη Φιλομήλα Λαπατά

23 Απριλίου @ 11:00 πμ - 1:00 μμ
Βιβλιοπωλείο Εκδόσεων ΨΥΧΟΓΙΟΣ,
Εμμ. Μπενάκη 13-15
Αθήνα, 10678
10973_afisa_35x50

Οι Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ σας προσκαλούν σε λογοτεχνικό περίπατο, με αφορμή το νέο βιβλίο της Φιλομήλας Λαπατά, την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου. Ο περίπατος θα ξεκινήσει από το Βιβλιοπωλείο των Εκδόσεων ΨΥΧΟΓΙΟΣ (Eμμ.Μπενάκη 13-15, Αθήνα, τηλ.: 2103602535) και θα ακολουθήσει τη συναρπαστική διαδρομή των ηρώων του βιβλίου στην Αθηνάς, στην Αιόλου, το Μοναστηράκι, τη Φιλελλήνων και τελευταία

Μάθετε περισσότερα »

Βουτιά στην τέχνη του παιδικού βιβλίου. Κείμενο και εικόνα.

23 Απριλίου @ 11:00 πμ - 3:00 μμ
Βιβλιοπωλείο Πατάκη,
Ακαδημίας 65
Αθήνα, 106 78
+ Χάρτης Google

Ελάτε να δοκιμάσετε εσείς και το παιδί σας το ταλέντο σας στη συγγραφή και στην εικονογράφηση. Με οδηγούς αγαπημένους δημιουργούς και παρουσία του εκδότη. (Μπορείτε αν θέλετε να φέρετε μαζί σας ένα μικρό δείγμα της δουλειάς σας, μία δύο σελίδες ή δύο τρία σχέδια, για να έχετε μαζί τους μια μικρή εποικοδομητική συνάντηση.) Βάσω Ψαράκη 11.00-13.00

Μάθετε περισσότερα »

Συνάντηση με συγγραφείς

23 Απριλίου @ 11:00 πμ - 2:00 μμ
Επί Λέξει,
Ακαδημίας 32
Αθήνα, Ελλάδα
+ Χάρτης Google

Στο χώρο του βιβλιοπωλείου θα φιλοξενούνται οι κάτωθι συγγραφείς: Νίκη Αναστασέα από τις 11:00 πμ έως τη 1:00μμ Δημοσθένης Παπαμάρκος, από τις 12:00 έως τις 2:00μμ Μαρία Στεφανοπούλου, από τις 12:00 έως τις 2:00μμ

Μάθετε περισσότερα »

Παραμυθοταξίδεμα

23 Απριλίου @ 11:00 πμ - 1:00 μμ
Εκδόσεις Κονιδάςη,
Τοσίτσα 1Α
Αθήνα, Ελλάδα
+ Χάρτης Google

Παραμυθοταξίδεμα για μεγάλους που ονειρεύονται και για παιδιά πάνω από 8 Αφήγηση παραμυθιών με δημιουργία ηχητικών τοπίων: Ζωή Νικητάκη από το βιβλίο "Παραμύθια για της καρδιάς μας την αλήθεια". Κείμενα, εικονογράφηση: Ζωή Νικητάκη

Μάθετε περισσότερα »
11:30 πμ

Οι εκδόσεις Ίκαρος γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου 2016

23 Απριλίου @ 11:30 πμ - 2:30 μμ
Βιβλιοπωλείο εκδόσεων Ίκαρος,
Βουλής 4
Αθήνα, 10562
+ Χάρτης Google

Συγγραφείς, ποιητές και εικονογράφοι που εκδίδουν τα βιβλία τους στον Ίκαρο θα βρίσκονται στο βιβλιοπωλείο του Ίκαρου: 11:30- 13:00: Μαρία Αγγελίδου, Μυρτώ Δεληβοριά, Χρήστος Κούρτογλου, Αντώνης Παπαθεοδούλου, Αλέκος Παπαδά­τος, Ίρις Σαμαρτζή, 13:00–14:30: Γιάννης Αντιόχου, Χρήστος Γιανναράς, Κική Δημουλά, Αρίστος Δοξιάδης, Λέλη Μπέη, Δημήτρης Νόλλας, Δημήτρης Οικονόμου, Θάνος Σταθόπουλος, Γιώργος Ψάλτης

Μάθετε περισσότερα »

Ημέρα Βιβλίου — Συναντήσεις με αγαπημένους συγγραφείς στο Βιβλιοπωλείο των Εκδόσεων Καστανιώτη

23 Απριλίου @ 11:30 πμ - 1:30 μμ
Βιβλιοπωλείο Εκδόσεων Καστανιώτη,
Ζαλόγγου 11
Αθήνα, 10678

Οι Εκδόσεις Καστανιώτη γιορτάζουν την Ημέρα Βιβλίου και συμμετέχουν στη δράση της ΕΝΕΛΒΙ «Περίπατος στο κέντρο της Αθήνας» με συναντήσεις αγαπημένων συγγραφέων στον χώρο του βιβλιοπωλείου. Πρόγραμμα: 11.30 π.μ. – 12.30 μ.μ. Αθανάσιος Αλεξανδρίδης, Ανδρέας Μήτσου, Ξενοφών Α. Μπρουντζάκης, Χρήστος Ναούμ, Ελένη Πριοβόλου, Φωτεινή Τσαλίκογλου 12.30 μ.μ. – 1.30 μ.μ. Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ, Νίκη Αναστασέα, Δώρος

Μάθετε περισσότερα »
12:00 μμ

Μαρία Κωνσταντούρου, Βασιλική Λεβεντάκη, Σίσσυ Θεοφανόπουλου

23 Απριλίου @ 12:00 μμ - 2:00 μμ
Βιβλιοπωλείο Λιβάνη,
Σόλωνος 98
Αθήνα, Ελλάδα
+ Χάρτης Google

Γνωριμία με τους συγγραφείς του Εκδοτικού Οίκου Λιβάνη και των νέων εκδόσεων θα υπογράφουν αντίτυπα των βιβλίων τους Μαρία Κωνσταντούρου – Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΔΙΠΛΑ ΜΟΥ Βασιλική Λεβεντάκη – ΤΡΕΞΕ ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΤΑΘΜΟ Σίσσυ Θεοφανόπουλου – ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑ

Μάθετε περισσότερα »

Γνωριμία με την ιστορική πλατεία Καρύτση.

23 Απριλίου @ 12:00 μμ - 6:00 μμ
Ο Μωβ Σκίουρος,
Πλατεία Καρύτση 4
Αθήνα, Ελλάδα
+ Χάρτης Google

Γνωριμία με την ιστορική πλατεία Καρύτση. Από την αγρύπνια του Βιζυηνού μέχρι τον Χορν και τη Λαμπέτη. Κρασιά, μουσική και συζητήσεις στο πατάρι του Μωβ Σκίουρου στον νέο του χώρο, ένα ιστορικό κτήριο του 1932 και σε μια ολάνθιστη πλατεία.

Μάθετε περισσότερα »

Εξελίξεις στο χώρο της προληπτικής ιατρικής

23 Απριλίου @ 12:00 μμ - 1:00 μμ
ΑΘΗΝΑ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΑΝΟΣ,
ΣΤΑΔΙΟΥ 24
ΑΘΗΝΑ, 10564
+ Χάρτης Google

Το infokids.gr, το infowoman.gr, ο ΙΑΝΟS και η Χαρούλα Μαθιοπούλου-Μπιλάλη (Μοριακή Βιολόγος, εξειδικευμένη στη γονιμότητα και τις τεχνικές της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής), σάς προσκαλούν να ενημερωθείτε για όλα τα νεότερα δεδομένα και τις εξελίξεις στο χώρο της προληπτικής ιατρικής. Στο τέλος η κ. Μπιλάλη θα απαντήσει σε ερωτήσεις του κοινού. Είσοδος ελεύθερη.

Μάθετε περισσότερα »

Παρουσίαση νέων εκδόσεων κόμικς και υπογραφές από δημιουργούς

23 Απριλίου @ 12:00 μμ - 3:00 μμ
Comicon-shop,
Σόλωνος 128
Αθήνα, 10681 Ελλάδα
+ Χάρτης Google

Παρουσίαση νέων εκδόσεων κόμικς και υπογραφές από δημιουργούς.

Μάθετε περισσότερα »
Δωρεάν

Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου: Ο Μάκης Προβατάς & γνωστοί συγγραφείς στα Public!

23 Απριλίου @ 12:00 μμ - 6:00 μμ
Public Συντάγματος,
Καραγεώργη Σερβίας 1 Πλατεία Συντάγματος
Αθήνα, 10563
+ Χάρτης Google
Untitled-12

Τα Public, το μεγαλύτερο βιβλιοπωλείο, υποδέχονται την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου, το Σάββατο 23 Απριλίου, με πολλούς αγαπημένους συγγραφείς και όλους εσάς σε μια μεγάλη γιορτή για το βιβλίο! Ο δημοσιογράφος Μάκης Προβατάς, θα μας περιμένει στα Public Συντάγματος από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου για συνεντεύξεις και συναντήσεις με

Μάθετε περισσότερα »

Ο Δήμαρχος Αθηναίων δια­βά­ζει ιστο­ρίες στους μικρούς ανα­γνώ­στες

23 Απριλίου @ 12:00 μμ - 1:00 μμ
Πάρκο για το Παιδί και τον Πολιτισμό,
Τριφυλίας & Λάμψα
Αθήνα, Ελλάδα
+ Χάρτης Google
ΗΒ2016-ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Βιβλίου, διαβάζει ιστορίες στους μικρούς αναγνώστες το Σάββατο 23 Απριλίου 2016, στις 12.00, στο αμφιθέατρο της βρεφικής-νηπιακής βιβλιοθήκης στο Πάρκο για το Παιδί και τον Πολιτισμό (πρώην Κ.Α.Π.Α.Ψ.). Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων.

Μάθετε περισσότερα »
12:30 μμ

ΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑ ΦΩΝΗΣ ΤΡΙΤΩΝ

23 Απριλίου @ 12:30 μμ - 2:30 μμ
Βιβλιοπωλείο <span class="caps">DE</span> <span class="caps">PROFUNDIS</span>,
Ζωοδόχου Πηγής 73
Αθήνα, 10681
+ Χάρτης Google
inv_imera_vivliou_screen

Οι Εκδόσεις Γκοβόστη συμμετέχουν στον εορτασμό της Ημέρας Βιβλίου 2016 την 23η Απριλίου και στον ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟΥ. Σας περιμένουμε στις 23 Απριλίου από τις 12:30' έως τις 14:30' για να απαγγείλουμε μαζί ποιήματα αγαπημένων μας ποιητών και να πιούμε ένα ποτήρι κρασί. Τις ποιητικές αναγνώσεις θα ξεκινήσουν διαβάζοντας αγαπημένα τους ποιήματα οι ποιητές Κώστας Γ.

Μάθετε περισσότερα »

Εκδήλωση για παιδιά με αφορμή το νέο βιβλίο της Disney Ζωούπολη

23 Απριλίου @ 12:30 μμ - 2:30 μμ
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ,
Ιπποκράτους 118
Αθήνα,
04640_03

Οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ προσκαλούν τους μικρούς τους φίλους σε εκδήλωση με αφορμή το νέο βιβλίο της Disney που έγινε ταινία ΖΩΟΥΠΟΛΗ το Σάββατο, 23 Απριλίου 2016, στις 12:30 το μεσημέρι, στον ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ (Ιπποκράτους 118, Αθήνα). Η Τζούντι το κουνέλι και ο Νικ η αλεπού είναι δύο φαινομενικά ακατάλληλες περιπτώσεις για να εξιχνιάσουν την υπόθεση

Μάθετε περισσότερα »

Peter Bellwood «Πρώτοι μετανάστες»

23 Απριλίου @ 12:30 μμ - 2:00 μμ
Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου,
Ζαλόγγου 9
Αθήνα, 10678 Ελλάδα
+ Χάρτης Google

Ο μεταφραστής Νίκος Κούρκουλος θα παρουσιάσει το βιβλίο του Peter Bellwood Πρώτοι μετανάστες και το βιβλίο Εμείς οι πρόσφυγες (με κείμενα των Hannah Arendt, Giorgio Agamben και Enzo Traverso). Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Μάθετε περισσότερα »

Οι Εκδόσεις Παπαδόπουλος γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου

23 Απριλίου @ 12:30 μμ - 3:30 μμ
Βιβλιοπωλείο των Εκδόσεων Παπαδόπουλος,
Μασσαλίας 14
Αθήνα, Ελλάδα
+ Χάρτης Google

1. 12.30 - Πώς να γράψεις - από την συγγραφέα Μανίνα Ζουμπουλάκη. Γράψτε το δικό σας διήγημα έως 500 λέξεις κι ελάτε να συζητήσουμε με την συγγραφέα τα απαραίτητα μυστικά της συγγραφής. Οι ιστορίες που θα προκριθούν πρόκειται να ανέβουν σε ηλεκτρονική μορφή στο site των Εκδόσεων Παπαδόπουλος για ελεύθερη ανάγνωση από το αναγνωστικό κοινό.

Μάθετε περισσότερα »
1:00 μμ
Δωρεάν

Πένυ Ραμαντάνη | Το αστέρι κι ο Κωστής

23 Απριλίου @ 1:00 μμ - 2:00 μμ
ΑΘΗΝΑ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΑΝΟΣ,
ΣΤΑΔΙΟΥ 24
ΑΘΗΝΑ, 10564
+ Χάρτης Google
To Asteri ki o Kostis COVER FRONT

Η Πένυ Ραμαντάνη επισκέπτεται τον Παιδικό ΙΑΝΟ για να μας παρουσιάσει το βιβλίο της Το αστέρι κι ο Κωστής που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη. Θα ακολουθήσουν διαδραστικά παιχνίδια με τους εμψυχωτές Παύλο Κουτσολιάκο και Δέσποινα Φραγκή. Αφήγηση παραμυθιού, κίνηση και φαντασία, θεατρικό παιχνίδι. Ελάτε να παίξουμε όλοι μαζί με σκέψη, γνώση και συναίσθημα.

Μάθετε περισσότερα »


Τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας

23 Απριλίου @ 1:00 μμ - 3:00 μμ
Ηello Κids — Εμπορικό κέντρο Atrium,
Χαρ. Τρικούπη 6-10
Αθήνα, Ελλάδα
+ Χάρτης Google

Πλησιάζει το Πάσχα! Παιδιά ελάτε να γνωρίσουμε Βήμα Βήμα τη Μεγάλη Εβδομάδα, τα ήθη και  έθιμα της Ελλάδας, την παράδοσή μας και μέσα από ιστορίες να περπατήσουμε στο δρόμο και για την Ανάσταση του Χριστού. Με την αγαπημένη συγγραφέα και εκπαιδευτικό των παιδιών Αγγελική Μαστρομιχαλάκη, που μαζί πορεύονται μέσα από τα βιβλία σε περιπέτειες Χαράς, Γνώσης και

Μάθετε περισσότερα »

Σοφία Διονυσοπούλου «Ψυχές στην ερημιά του»

23 Απριλίου @ 1:00 μμ - 3:00 μμ
Βιβλιοπωλείο Φωταγωγός,
Κολοκοτρώνη 59 Β & Λίμπονα
Αθήνα, Ελλάδα
+ Χάρτης Google

Η Σοφία Διονυσοπούλου παρουσιάζει το νέο βιβλίο της Ψυχές στην ερημιά του με 15 ονειρικά διηγήματα και πρωταγωνίστριες τις πεταλούδες. Ο Δημήτρης Χουλιαράκης θα μιλήσει για το καινούριο βιβλίο του Η εκδίκηση των ανέμων, όπου μεταφράζει τα κύκνεια άσματα των νεαρών Ιαπώνων καμικάζι στα τέλη του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου.

Μάθετε περισσότερα »

Το Μπλοκάκι ενός UFO

23 Απριλίου @ 1:00 μμ - 2:00 μμ
ΑΓΚΥΡΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ,
ΣΟΛΩΝΟΣ 124 & ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ, 10681
+ Χάρτης Google
12923286_1125291557523591_2346206793630563213_n

Ο συγγραφέας Γιώργος Κωνσταντινίδης και ο σκιτσογράφος Σωτήρης Μητρούσης σας περιμένουν για μια διαφορετική παρουσίαση βιβλίου. Θα μάθετε πως δημιουργείτε ένα βιβλίο και θα παίξετε παιχνίδια με το UFO και την παρέα του. Ο συγγραφέας με το μελωδικό βιολί του, παίζει στα παιδιά μουσική και τα καλεί σε παιχνίδια συναισθημάτων. Ο σκιτσογράφος ζωγραφίζει μπροστά τους, με τα μαγικά του μαρκαδοράκια, τις δικές τους ιδέες και

Μάθετε περισσότερα »
2:00 μμ

Ποίηση για τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση

23 Απριλίου @ 2:00 μμ - 4:00 μμ
Εν πλω — Εμπορικό κέντρο Atrium,
Χαρ. Τρικούπη 6-10
Αθήνα, Ελλάδα
+ Χάρτης Google

Έλληνες συγγραφείς και ποιητές διαβάζουν δημοτική ποίηση και κείμενα παλαιότερων ποιητών και πεζογράφων για τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση. (Παπαδιαμάντης, Σολωμός,Κρυστάλλης,Καρκαβίτσας,Σεφέρης,Ελύτης κα) Συμμετέχουν: Νάσος Βαγενάς, ποιητής και δοκιμιογράφος - ομοτ.καθ.Παν/μίου Αθηνών Κώστας Παπαγεωργίου, ποιητής και δοκιμιογράφος-διευθυντής του περιοδικού ΤΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ Χρήστος Μπουλώτης, συγγραφέας - αρχαιολόγος Δημήτρης Κοσμόπουλος, ποιητής και δοκιμιογράφος-διευθυντής του περιοδικού ΝΕΑ ΕΥΘΥΝΗ

Μάθετε περισσότερα »
7:00 μμ

Παρουσίαση της ποίησης και των ποιητών της περιόδου της Αναγέννησης

23 Απριλίου @ 7:00 μμ - 9:00 μμ
Εκδόσεις Κουκούτσι,
Διδότου 18
Αθήνα, 10680
+ Χάρτης Google

Μια ευσύνοπτη παρουσίαση της ποίησης και των ποιητών της περιόδου της Αναγέννησης και απαγγελίες ποιητών των εκδ. Κουκούτσι.

Μάθετε περισσότερα »

Όλες οι Εκδηλώσεις για 23 Απριλίου


Οι Εκδηλώσεις για 24 Απριλίου, 2016

Δημοσιεύτηκε στο www.seepeaa.gr

και Σεεπεαα www.seepeaa.gr στο Facebook
Αλλες επιλογές

6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΥΤΙΣΜΟΥ 2017 13-15/10/2017 ΛΑΡΙΣΑ | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΛΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΠΥ 6-8/10/2017 ΑΘΗΝΑ | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 23-26/11/2017 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 19-22/10/2017 ΒΟΛΟΣ | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Ο ΕΦΗΒΟΣ Σ’ ΕΝΑ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» 29-30/9-1/10/2017 ΑΘΗΝΑ | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

150 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ 3000 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΑ! | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΣΦΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗ ΒΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 2/7/2017 | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑ 30/6/-1/7/2017 ΑΘΗΝΑ | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ 2ου ΕΕΕΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ ''ΑΝΟΙΞΗ'' ΚΑΙ ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ 28/6/2017 ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

KEAT ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΥΣ ΤΥΦΛΟΚΩΦΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ HELEN KELLER 24/6/2017

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΠ 26-27/6/2017 ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ "ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+KA1" ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 21/6/2017 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 20/6/2017

Spoudase 2017 ΕΚΘΕΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 24-25/6/2017 ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ψ.Ε. ''ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ'' 24/6/2017 ΑΘΗΝΑ | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ "Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ" 17/6/2017 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η 4Η SENSORY FRIENDLY ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 13/6/2017 VILLAGE CINEMAS | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΨΕ ΤΑ ΦΩΤΑ! ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΧΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ VERY SPECIAL ARTS HELLAS 10 & 11/6/2017 ΑΘΗΝΑ | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

4ο ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 9-11/6/2017 ΑΘΗΝΑ | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗ ΣΑΒΒΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ''ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ'' 9/6/2017 Κ.Ψ.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ''ΚΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ'' 6/6/2017 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΜΙΛΙΑ: ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ 27/5/2017 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ SOCIAL MEDIA ΣΤΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 26/5/2017 | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2017 24-28 ΜΑΪΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ! | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 19-21/5/2017 ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ 20/5/2017 ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 19-20/5/2017 ΒΟΛΟΣ

6ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 19-20/5/2017 ΑΘΗΝΑ | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ''ΤΟ ΨΥΧΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ'' 20/5/2017 ΑΘΗΝΑπίσω

 
ΣΕΕΠΕΑΑ WWW.SEEPEAA.GR ΣΤΟ FACEBOOK
περισσότερα
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚόΣ ΣΤΑΘΜόΣ ΝέΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
περισσότερα
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
περισσότερα
Δ.I.E.K ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
περισσότερα
ΝΟΜΟΣ 4327/2015 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ,ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
περισσότερα
ΕΟΠΠΥ ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
περισσότερα
ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
περισσότερα
ΑΥΤΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑSPERGER ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-LINKS | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙΡΟΥ 25 ΗΜΕΡΩΝ
περισσότερα
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-SPECIAL EDUCATION ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-LINKS
περισσότερα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
περισσότερα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
περισσότερα
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΜΕΑΕ) ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-LINKS
περισσότερα
ΥΓΕΙΑ-HEALTH LINKS-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
περισσότερα
ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-LINKS
περισσότερα
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
περισσότερα
ΚΔΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.)
 
Copyright © 2008 seepeaa.gr - designed by Lighthouse Internet Applications