Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2020
Αρχική
Σύλλογος
Oμοσπονδία-Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.
Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.)
Υπηρεσιακά Συμβούλια ΚΥΣΕΕΠ / ΠΥΣΕΕΠ. Ενημερώσεις - Ανακοινώσεις Αιρετών
Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. Θέματα Αναπληρωτών
Συλλόγοι ΕΕΠ ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΔΥ Φορείς - Ειδική Αγωγή - Αναπηρία
Εκπαιδευτικό και Ενημερωτικό Υλικό - Λογισμικό - Οδηγοί
Προσλήψεις εκπαιδευτικών-Διορισμοί-Tοποθετήσεις
Μεταθέσεις-Αποσπάσεις
Νομοθεσία
Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου
Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου
Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις
Νόμοι
Δικαστικές αποφάσεις
Αποφάσεις Πρωθυπουργού
Προεδρικά Διατάγματα
Υπουργικές Αποφάσεις
Εγκύκλιοι
Νόμοι Υπουργικές Απόφασεις Εγκύκλιοι Τροπολογίες Νομολογίες & Γνωμοδοτήσεις για την Ειδική Αγωγή ΕΕΠ κλπ
Τροπολογίες-Ερωτήσεις-Επερωτήσεις-Τοποθετήσεις- Απαντήσεις
Αποφάσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης
Αλλες Αποφάσεις
Σχέδια Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων
Μεταπτυχιακά Επιμορφώσεις Σεμινάρια Υποτροφίες Βιβλία Περιοδικά Άρθρα
Θέσεις Εργασίας - Προκηρύξεις - Προσκλήσεις
Διάφορα Θέματα
Συνέδρια-Ημερίδες- Εκδηλώσεις
Χρήσιμα
Σύνδεσμοι - Links
Φωτογραφίες
Γράφουν για εμάς
Επικοινωνία
 
Αναζήτηση
Αγγλο-Ελληνικό ΛεξικόOnline από: 20/11/2007
Επισκέπτες: 1604797073
Online: 420
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΕΠ & ΕΒΠ) | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κυριακή, 21 Μαΐου 2017

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΕΠ & ΕΒΠ) | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κατατέθηκε  στις 19/5/201, στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας  για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων.

Στο παρόν σχέδιο Νόμου του ΥΠΠΕΘ περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις για το ΕΕΠ και ΕΒΠ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

 

«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου

σε θέματα εκπαίδευσης»

 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ.

 

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του ν. 3848/2010

     1. α) Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφια της παρ.2 του άρθρου 11  του ν.3848/2010 (Α΄ 71), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 17 του ν. 4327/2015  (Α΄ 50), αντικαθίστανται  ως εξής:

      «Ως Διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με δεκαετή (10) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε αυτήν, οι οποίοι έχουν ασκήσει για δέκα (10) τουλάχιστον έτη διδακτικά καθήκοντα στην πρωτοβάθμια ή/και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνολικά. Από τα ανωτέρω δέκα (10) έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων, τα τρία (3) τουλάχιστον θα πρέπει να έχουν ασκηθεί σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας, συμπληρώνοντας σε αυτά τουλάχιστον το 50% του υποχρεωτικού τους ωραρίου, με την επιφύλαξη της περίπτωσης ζ΄ της παρούσης παραγράφου. Ειδικά, για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., εκτός των εκπαιδευτικών, μπορούν να επιλέγονται ως διευθυντές και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. από την οποία τα τρία (3) τουλάχιστον έτη να έχουν υπηρετηθεί σε αντίστοιχο με την προς κάλυψη θέση τύπο Σ.Μ.Ε.Α.Ε».

         β) Στο τέλος της περ. α΄ της παρ.2 του άρθρου 11  του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν.4327/2015, προστίθεται η φράση «και στην υπ’ αριθμ. 172260/Ε1/17.10.2016  ΚΥΑ (Β΄ 3391)».

      γ) Στο τέλος της υποπερ. αα΄ της περ.γ΄ της παρ.2 του άρθρου 11  του ν.3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν.4327/2015, προστίθενται οι λέξεις «και ΠΕ 34».

      δ)  Η υποπερ. ββ΄ της περ. δ΄  της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.3848/2010 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν.4327/2015,  αντικαθίσταται ως εξής :

    «ββ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Ε.Α.Ε. (Γυμνάσια Ε.Α.Ε., Λύκεια Ε.Α.Ε., Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια ή Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια ή Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια  και Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), μόνιμοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20, ΠΕ 32 και ΠΕ 33, εφόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., καθώς και τα μέλη του Ε.Ε.Π.. Επιπλέον και μόνο για τις θέσεις Διευθυντών των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων και εκπαιδευτικοί του π.δ. 323/1993, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου».

     ε) Μετά την υποπερ. ββ΄ της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 11, του ν.3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν.4327/2015, προστίθεται υποπερ. γγ΄ ως εξής :

    «γγ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Νηπιαγωγείων Ε.Α.Ε. μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου νηπιαγωγών εφόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. καθώς και μέλη του Ε.Ε.Π.».

      2.  Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11, του ν.3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν.4327/2015, αντικαθίσταται ως εξής:

        «Ως υποδιευθυντές Ε.Κ., στα οποία ασκούνται 250 τουλάχιστον μαθητές και τα οποία εξυπηρετούν τουλάχιστον δύο (2) ΕΠΑ.Λ. που λειτουργούν σε διαφορετικό κύκλο λειτουργίας (πρωινό κύκλο, απογευματινό κύκλο, εσπερινό κύκλο), καθώς και ως Υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή (8) τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, οι οποίοι υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε σχολική μονάδα η οποία εξυπηρετείται από το Ε.Κ. και δεν έχουν κριθεί ως υπεράριθμοι».

     3. Στο τέλος της παρ.6 του άρθρου 11 του ν.3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν.4327/2015, προστίθεται η φράση «καθώς και εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περ.β΄ της παρ.1 του άρθρου 26».

      4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ.7 του άρθρου 11  του ν.3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν.4327/2015 , αντικαθίσταται ως εξής:

   « Όπου στις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται διδακτική υπηρεσία, λογίζεται: α) η άσκηση διδακτικού έργου σε μονάδες πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, β) οι άδειες κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου, γ) η διδακτική υπηρεσία σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και σε δημόσια Ι.Ε.Κ., δ) η διδακτική υπηρεσία σε Α.Ε.Ι., εφόσον έχει ασκηθεί αυτόνομο διδακτικό έργο σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών για χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον έξι (6) μηνών».     

     5.  α). Το πρώτο εδάφιο της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 46 του ν.4351/2015  (Α΄ 164), αντικαθίσταται ως εξής:

      «γ) Η συμβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο, όπως προκύπτει από τις θέσεις στις οποίες έχει υπηρετήσει, καθώς και η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου που αποτιμώνται πρώτον στην περίπτωση των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. κατά την προφορική συνέντευξη ενώπιον των οικείων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων της παρ.13 του άρθρου 16 και δεύτερον στην περίπτωση των υποψηφίων υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και υποψηφίων υπευθύνων τομέων Ε.Κ. κατά τη σχετική διαδικασία διατύπωσης γνώμης από τον οικείο σύλλογο διδασκόντων».

       β). Το δεύτερο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 46 του ν.4351/2015,  αντικαθίσταται ως εξής:

    «Το σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανέρχεται σε 33, το σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. ανέρχεται σε 31, το σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους διευθυντές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανέρχεται σε 54 και το σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους διευθυντές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανέρχεται σε 52».  

    6. α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4327/2015, η φράση  «με 9 έως 11 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο» αντικαθίσταται από τη φράση «με δέκα (10) έως δώδεκα (12) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο».

    β) Η περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4327/2015, αντικαθίσταται ως εξής:

     «α) Διδακτορικό δίπλωμα: 4 μονάδες και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 2,5 μονάδες. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει Διδακτορικό δίπλωμα και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών λαμβάνει κατά ανώτατο όριο 5 μονάδες. Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό δεν μοριοδοτείται. Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως».

    γ) Η περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14  του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν.4327/2015, αντικαθίσταται ως εξής:

   «γ) Δεύτερο πτυχίο πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.: 1,5 μονάδες εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό».  

    δ) Η περ. ε΄ της παρ.2 του άρθρου 14  του ν.3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν.4327/2015 , αντικαθίσταται ως εξής:

     «ε) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης σε Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και Α.Ε.Ι., εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό: 0,5 μονάδα. Αν ο υποψήφιος έχει περισσότερα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ετήσιας επιμόρφωσης μοριοδοτούνται αθροιστικά έως δυο (2) πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις με ανώτατο όριο τη μία (1) μονάδα».

     ε) Η περ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14  του ν.3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4327/2015, αντικαθίσταται ως εξής:

     «ζ) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2: 0,8 μονάδες».

     στ) Η παρ. 3 του άρθρου 14  του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4327/2015, αντικαθίσταται ως εξής:

     «3. Το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας αποτιμάται με έως δεκατρείς (13) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και με έως δεκατέσσερις (14) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους διευθυντές εκπαίδευσης, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

      α) Υπηρεσιακή κατάσταση:  10 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

      Οι μονάδες αυτές υπολογίζονται με βάση τη διδακτική υπηρεσία αποτιμώμενη με 1 μονάδα για κάθε έτος πέραν του χρόνου που αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης και Διευθυντών σχολικών μονάδων ή Ε.Κ.. Για τους υποψηφίους Διευθυντές των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. που είναι μέλη Ε.Ε.Π. οι μονάδες υπολογίζονται με βάση την εκπαιδευτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αποτιμώμενη με μία μονάδα για κάθε έτος πέραν των δέκα (10). Ειδικά η διδακτική υπηρεσία σε Α.Ε.Ι. άνω των έξι (6) μηνών,  αποτιμάται συνολικά  με  κατ΄ ανώτατο όριο 1 μονάδα.

        β) Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία: 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης.

     Ειδικότερα:

        αα) Άσκηση καθηκόντων περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, σχολικού συμβούλου, διευθυντή εκπαίδευσης ή προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαίδευσης, προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή αναπληρωτή προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Διευθυντή σχολικής μονάδας Σ.Ε.Κ. (Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα) ή Ε.Κ., Διευθυντή σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και Διευθυντή σε Δημόσια Ι.Ε.Κ.:0,5 μονάδες για κάθε έτος. Η άσκηση καθηκόντων για κάθε θέση του παρόντος εδαφίου αποτιμάται με 2,5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές σχολικών μονάδων και 3,5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης.

    Άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου σχολικής μονάδας, προϊσταμένου τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων διεύθυνσης εκπαίδευσης, υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, Σ.Ε.Κ. ή Ε.Κ., υποδιευθυντή σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και  σε Δημόσια Ι.Ε.Κ,  Υπευθύνου Τομέα Σ.Ε.Κ. ή Ε.Κ.: 0,40 μονάδα για κάθε έτος. Η άσκηση καθηκόντων για κάθε θέση του παρόντος εδαφίου αποτιμάται με δύο (2) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

    Άσκηση καθηκόντων υπευθύνου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή αγωγής υγείας ή πολιτιστικών θεμάτων στη διεύθυνση εκπαίδευσης, υπευθύνου Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), Γραφείου Συμβουλευτικής (ΓΡΑ.ΣΥ.), Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.) και  Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ): 0,25 μονάδες για κάθε έτος. Η άσκηση καθηκόντων για κάθε θέση του παρόντος εδαφίου αποτιμάται με μία (1) μονάδα κατ’ ανώτατο όριο.

     Η άσκηση καθηκόντων σε περισσότερες από μία θέσεις από αυτές που περιγράφονται στα προηγούμενα τρία εδάφια μοριοδοτείται αθροιστικά, με 2,5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους διευθυντές σχολικών μονάδων και 3,5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης

     ββ) Συμμετοχή σε κεντρικά, ανώτερα περιφερειακά και περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών, ως αιρετό μέλος: 0,25 μονάδες για κάθε έτος και μέχρι 0,5 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο. Παράλληλη συμμετοχή σε περισσότερα συμβούλια το ίδιο χρονικό διάστημα δεν μοριοδοτείται αθροιστικά. Σε περίπτωση παράλληλης άσκησης καθηκόντων σε θέσεις της προηγούμενης περίπτωσης αα΄ δεν υπολογίζονται μονάδες από συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών. Για τη μοριοδότηση των αναπληρωματικών αιρετών μελών των συμβουλίων απαιτείται συμμετοχή τους σε πέντε τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά έτος.

   γγ) Τα κριτήρια επιλογής για τους προϊσταμένους ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αποτιμώνται όπως και για τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

      γ) Για την εφαρμογή των παραπάνω περιπτώσεων α΄ και β΄, χρόνος διδακτικής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών ή εκπαιδευτικής εμπειρίας για το Ε.Ε.Π., ή καθοδηγητικής ή διοικητικής εμπειρίας βραχύτερης του έτους μοριοδοτείται με το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης ετήσιας μοριοδότησης για κάθε τρίμηνο. Χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται».

     ζ) Η περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4Α του άρθρου 46 του ν. 4351/2015, αντικαθίσταται ως εξής:

      «α) Για τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ.: οκτώ (8) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με συνέντευξη των υποψηφίων από τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια της παρ.13 του άρθρου 16. Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης τα συμβούλια συνεκτιμούν τα στοιχεία του υπηρεσιακού φακέλου των υποψηφίων, τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητάς τους καθώς και τη γνώμη των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών.

     Η γνώμη των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών παρέχεται ως ακολούθως: αα) στην περίπτωση των υποψηφίων υπηρετούντων κατά το χρόνο επιλογής σε θέση διευθυντή ή υποδιευθυντή σχολικών μονάδων ή Ε.Κ. και υπευθύνου τομέα ΕΚ ή προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της ελληνικής επικράτειας, ύστερα από επιλογή ή αναπλήρωση, η γνώμη παρέχεται από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που είναι μέλη του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας ή Ε.Κ.  ή μέλη του συλλόγου προσωπικού του ΚΕ.Δ.Δ.Υ.,  όπου οι υποψήφιοι έχουν κάποια από τις ανωτέρω θέσεις ευθύνης, ββ) αν οι υποψήφιοι δεν υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε μία από τις προβλεπόμενες στην υποπερ. αα΄ θέσεις ευθύνης, υπηρετούν ωστόσο σε σχολική μονάδα ή Ε.Κ. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της ελληνικής επικράτειας, η γνώμη παρέχεται από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που είναι μέλη του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. ή μέλη του συλλόγου προσωπικού του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., όπου ο υποψήφιος υπηρετεί κατά το χρόνο επιλογής. 

     Η γνώμη των ανωτέρω συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.  διατυπώνεται επί συγκεκριμένων ερωτήσεων αποτίμησης του κριτηρίου της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικότερης συγκρότησης του υποψηφίου, οι οποίες αναγράφονται σε φύλλα αποτίμησης του κριτηρίου αυτού. Οι ερωτήσεις αφορούν στη συνεργατικότητα που επιδεικνύει ο υποψήφιος, στη συνεισφορά του για τη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, στη συμμετοχή του στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση δράσεων καθώς και στις ικανότητες διοίκησης ή/και στις ικανότητες οργάνωσης εκπαιδευτικών ή  παιδαγωγικών δράσεων. Οι ανωτέρω μόνιμοι εκπαιδευτικοί, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση και διατυπώνουν αυθημερόν την σχετική κρίση τους για κάθε υποψήφιο σε αιτιολογημένο πρακτικό που συντάσσεται για το σκοπό αυτό. Στη συνεδρίαση αυτή δεν μετέχουν οι υποψήφιοι και προεδρεύει ο αρχαιότερος εκπαιδευτικός ο οποίος υποδεικνύεται από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Την ίδια μέρα αποστέλλεται το σχετικό πρακτικό στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στη συνέχεια αυτό κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

    Το συμβούλιο επιλογής δύναται με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο που από τη συνέντευξη διαπιστώνεται ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων του διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ.

    Η συνέντευξη ενώπιον του συμβουλίου επιλογής μαγνητοφωνείται προς διασφάλιση της διαφάνειας. Εν τέλει, συντάσσεται πρακτικό στο οποίο καταγράφονται, συνοπτικά, οι γνώμες που σχημάτισαν τα μέλη του συμβουλίου για έκαστο των υποψηφίων ως αποτέλεσμα της συνέντευξης».

     7. α)  Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 18 του ν.3848/2010,  όπως τροποποιήθηκε με την παρ.7Α  του άρθρου 46 του ν.4351/2015, προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

     «Στο φάκελο υποψηφιότητας που υποβάλλεται από τους υποψηφίους διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. κατατίθενται επιπλέον αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) προσόντων των υποψηφίων που δεν μοριοδοτούνται και που κατά την κρίση τους έχουν συμβάλει στην επαγγελματική τους ανάπτυξη και θα συντείνουν ουσιωδώς στην βέλτιστη εκπλήρωση των καθηκόντων τους, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών σχετική με την εκπαίδευση διοικητική ή καθοδηγητική εμπειρία,  συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας και σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων, ανάληψη κοινωνικής δράσης και συμμετοχή στα κοινά  καθώς και επίσημες διακρίσεις».

     β) Η περ. α΄ της παρ.4 του άρθρου 18 του ν.3848/2010,  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν.4327/2015, αντικαθίσταται ως εξής:

        «α) Οι υποψήφιοι διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. για τις θέσεις του συνόλου των σχολικών μονάδων ή Ε.Κ. της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά ή όπου ανήκει η σχολική μονάδα ή Ε.Κ όπου υπηρετούν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, με σειρά προτίμησης. Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει δύο (2) συνεχόμενες θητείες πλήρων διδακτικών ετών που προηγούνται της επιλογής στην ίδια θέση διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ., με επιλογή ή αναπλήρωση, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του σχολείου ή Ε.Κ. όπου υπηρετούν αλλά δύνανται να υποβάλουν αίτηση σε οποιοδήποτε άλλο. Ομοίως δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμπληρώνουν κατά τη διάρκεια του επόμενου της επιλογής έτους συνολι­κή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία καθώς και το όριο ηλικίας για υποχρεωτική αποχώρηση από την υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση, ο επιλεγείς διευθυντής σχολικής μονάδας θα πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του διευθυντή στη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. που έχει επιλεγεί».

    γ) Στο πρώτο εδάφιο της περ. στ΄ της παρ.4 του άρθρου 18 του ν.3848/2010,  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν.4327/2015, οι λέξεις «για τις αντίστοιχες θέσεις στα Ε.Κ.» αντικαθίστανται με τις λέξεις «για τις αντίστοιχες θέσεις σε Ε.Κ.».

     δ) Η παρ.5 του άρθρου 18 του ν.3848/2010,  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν.4327/2015, αντικαθίσταται ως εξής:

        «5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται: α) Ο χρόνος υποβολής αιτήσεων των υποψήφιων Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Διευθυντών σχολικών μονάδων ή Ε.Κ. των Προϊσταμένων νηπιαγωγείων και των Προϊσταμένων δημοτικών σχολείων, β) η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων όλων των υποψήφιων στελεχών της εκπαίδευσης και τα υποβλητέα δικαιολογητικά, γ) ο τύπος και ο τρόπος τήρησης των πρακτικών καθώς και κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία και τον τρόπο διεξαγωγής των συνεντεύξεων των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. καθώς και των υποψηφίων διευθυντών εκπαίδευσης, δ) ο τύπος και το περιεχόμενο των φύλλων αποτίμησης του κριτηρίου της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικότερης συγκρότησης των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.,  ε) ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διαδικασία διατύπωσης της γνώμης των μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ  κατά την επιλογή των διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., και ιδίως θέματα σχετικά με τη διεξαγωγή της συνεδρίασης, τον τύπο και το περιεχόμενο του σχετικού πρακτικού, τον τρόπο κοινοποίησής του  στον υποψήφιο και της αποστολής του στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης, στ) η προθεσμία κατάρτισης από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και η προθεσμία έκδοσης απόφασης επί των ενστάσεων των υποψηφίων διευθυντών εκπαίδευσης καθώς και των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., ζ) οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των διαδικασιών επιλογής όλων των στελεχών εκπαίδευσης καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Για τη ρύθμιση των θεμάτων της περιπτ. δ΄ η υπουργική απόφαση εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) που παρέχεται εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος εκ μέρους του Υπουργού ». 

8. Το άρθρο 21 του ν.3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του ν.4327/2015, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 21

Κρίση και επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.

     1.  Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καταρτίζουν προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής του άρθρου 11,  με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από την αποτίμηση των κριτηρίων των παρ.2 και 3 του άρθρου 14.

     2. Οι καταρτιζόμενοι πίνακες αναρτώνται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση στο οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε της παρ.13 του άρθρου 16 εντός τριών (3) ημερών από την ανάρτησή τους. Το συμβούλιο αποφαίνεται αιτιολογημένα επί αυτών και ανασυντάσσει, κατά περίπτωση, τους πίνακες.

      3.  Στη συνέχεια, το οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους, προς αποτίμηση του κριτηρίου της συμβολής του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης και συντάσσει σχετικό αιτιολογημένο πρακτικό, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 14.

     Κατόπιν, το συμβούλιο προβαίνει σε αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από την αποτίμηση των κριτηρίων των παρ.2, 3 και 4 του άρθρου 14 και καταρτίζει τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

      4. Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων, προηγείται στον τελικό αξιολογικό πίνακα της παρ.3 ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στα εξής κριτήρια κατά την ακόλουθη ιεράρχηση: α)  συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο, προσωπικότητα και γενική συγκρότηση, β) υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, και γ) επιστημονική- παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση.

      5. Οι τελικοί ενιαίοι αξιολογικοί πίνακες αναρτώνται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά αυτών στο οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε, εντός τριών (3) ημερών από την ανάρτησή τους. Το συμβούλιο αποφαίνεται αιτιολογημένα επί αυτών, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 14 και ανασυντάσσει, κατά περίπτωση, τους πίνακες.

    6. Ύστερα από τον έλεγχο των ενστάσεων, οι τελικοί ενιαίοι αξιολογικοί πίνακες υποβάλλονται προς κύρωση στον οικείο περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης και ισχύουν για τρία (3) έτη. Στη συνέχεια, το οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. προτείνει στον αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης την τοποθέτηση των υποψηφίων σε κενές θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., με βάση τη σειρά εγγραφής τους στον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα επιλογής και τις δηλωθείσες προτιμήσεις».

     9. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν.3484/2010 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του ν.4327/2015, αντικαθίσταται ως εξής:

     «2. Η τοποθέτηση σε κενές και κενούμενες θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. γίνεται με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 21.

   Οι τοποθετηθέντες σε θέση διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. με την έκδοση της σχετικής απόφασης απαλλάσσονται αυτοδικαίως από τα καθήκοντα στελέχους εκπαίδευσης που τυχόν ασκούν.

       Σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων σε κάποιες σχολικές μονάδες τοποθετούνται, εφό­σον εκ νέου το δηλώσουν, υποψήφιοι που δεν έχουν τοποθετηθεί κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα. Για τον σκοπό αυτόν καλούνται να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης.

     Αν μετά το πέρας της διαδικασίας των προηγούμενων εδαφίων παραμένουν κενές θέσεις, οι θέσεις αυτές προκηρύσσονται εκ νέου και μπορούν γι’αυτές να υποβάλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας από τον προβλεπόμενο στο άρθρο 11».

     10. Το άρθρο 25 του ν.3484/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του ν.4327/2015, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 25

Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας

        Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης γίνεται για τριετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων στελεχών».

     11. α) Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, στα Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της παρ.13 του άρθρου 16 ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρος, εκπαιδευτικός με τουλάχιστον εικοσαετή (20ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία που διαθέτει διοικητική εμπειρία σε θέση Διευθυντή Εκπαίδευσης και ως αναπληρωτής του   εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε. με τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία.

      β) Η θητεία των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος στελεχών εκπαίδευσης, εκτός των σχολικών συμβούλων, λήγει, κατά περίπτωση, με την παρέλευση της διετούς θητείας για την οποία ορίσθηκαν. Μετά την παρέλευση της ως άνω θητείας εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επιλογή και τοποθέτηση των νέων στελεχών.  

    Η θητεία των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος σχολικών συμβούλων λήγει σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.4327/2015, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν.4403/2016 (Α΄ 125).    

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 2

Θέματα διοίκησης των Α.Ε.Ι.

              1. Η θητεία των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), που λήγει την 31η Αυγούστου 2017, παρατείνεται έως την 30η Νοεμβρίου 2017.

     2. Στην περίπτωση αποχώρησης μονομελών οργάνων διοίκησης, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων της παραίτησης ή της συνταξιοδότησης, η Σύγκλητος του οικείου Ιδρύματος, με απόφασή της που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζει ως αντικαταστάτη, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 1, τον αρχαιότερο καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με βάση την ημερομηνία διορισμού στην οικεία βαθμίδα, και σε περίπτωση άρνησης τους αμέσως επόμενους κατά σειρά. Οι κατά τα ανωτέρω θητείες αντικαταστάσεων δεν θεωρούνται πλήρεις θητείες και δεν συνιστούν κώλυμα εκλογιμότητας για επόμενη πλήρη θητεία.     

Άρθρο 3

Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού, ΕΕΠ και ΕΒΠ

 

1.  Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν.4440/2016 (Α΄ 224) αντικαθίσταται ως εξής:

 «2.Οι διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4314/2014 (Α΄ 65), οι διατάξεις για αποσπάσεις και μετατάξεις του ν. 4375/2016 (Α΄ 51), οι διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 7 και 182 παρ. 10 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), οι διατάξεις για αποσπάσεις και μετατάξεις του ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, οι ειδικές διατάξεις περί αποσπάσεων ή διάθεσης εκπαιδευτικών, του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Ανεξάρτητες Αρχές που εποπτεύονται από αυτό και οι διατάξεις περί αποσπάσεων ή διάθεσης εκπαιδευτικών σε φορείς και υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την υλοποίηση της μαθητείας των εκπαιδευτικών δομών του ίδιου Υπουργείου, οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 6 του Π.Δ. 351/1991 (Α΄ 121), οι διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4427/2016 (Α’ 188) καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1069/1980 (Α΄ 191) διατηρούνται σε ισχύ».

      2. α) Το πρώτο εδάφιο και οι περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄159), αντικαθίστανται ως εξής:

     «4. α) Όταν δεν καλύπτονται τα κενά με μετάθεση ή διορισμό, μόνιμοι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 μπορεί να αποσπώνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες, σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ και Τμήματα Ένταξης.

        β) Αν εξακολουθούν να υφίστανται λειτουργικές ανάγκες σε δομές ΕΑΕ μπορεί να τοποθετούνται σε αυτές εκπαιδευτικοί της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους, οι οποίοι πληρούν τουλάχιστον μία (1) από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

     αα) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών.

    ββ) Έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους στις ανωτέρω δομές και προγράμματα.

    γγ) Είναι γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω».

   δδ) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

    β) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017.    

Άρθρο 4

Ρυθμίσεις για τη δια βίου μάθηση και την επαγγελματική εκπαίδευση

και μαθητεία 

   1. α) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α΄83),  αντικαθίσταται ως εξής:

«Στην Α΄ τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου, καθώς και οι κάτοχοι πτυχίου κατώτερης τεχνικής ή επαγγελματικής σχολής ή άλλου ισότιμου τίτλου».

  β) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α΄83), αντικαθίσταται ως εξής:

«Στο «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» εγγράφονται κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: α) οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ., καθώς και των παλαιότερων τύπων σχολείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ισότιμων με το ΕΠΑ.Λ. και β) οι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ.».

    2. Το δέκατο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α΄83), αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι απόφοιτοι του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» μπορούν να παρακολουθούν ετησίως Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, το οποίο οργανώνεται και πραγματοποιείται από τα ΕΠΑ.Λ. και τα Ε.Κ., με σκοπό την αρτιότερη προετοιμασία για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 που διεξάγονται ετησίως από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εγκρίνεται η λειτουργία τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης και καθορίζεται η έναρξη λειτουργίας τους. Στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης μπορεί να απασχολούνται: α) μόνιμοι εκπαιδευτικοί που παρέχουν υπερωριακή απασχόληση, β) μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και μέχρι τη συμπλήρωσή του και γ) ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί. Η αμοιβή για την απασχόληση των εκπαιδευτικών του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να καλύπτεται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Η ανάθεση της υπερωριακής απασχόλησης στους εκπαιδευτικούς αποφασίζεται από τον οικείο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. στο οποίο υλοποιείται το Πρόγραμμα».

   3. Μετά την παρ. 19 του άρθρου 46 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 20 ως εξής:

«20. Κατ’ εξαίρεση οι προαχθέντες μαθητές από τη Β΄ τάξη ημερησίων ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2014-2015 ή 2015-2016 και οι μαθητές των οποίων η φοίτηση στη Γ’ τάξη των ημερησίων ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2016-2017 και τη Δ΄ τάξη των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2017-2018 χαρακτηρίζεται ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο απουσιών, μπορούν να φοιτήσουν στη Γ’ τάξη ημερησίων ΕΠΑ.Λ. αποκλειστικά κατά το σχολικό έτος 2017-2018 και τη Δ’ τάξη εσπερινών ΕΠΑ.Λ. αποκλειστικά κατά το σχολικό έτος 2018-2019. Οι μαθητές, αναλόγως του αριθμού τους, φοιτούν σε ειδικό τμήμα ή τμήματα, των οποίων η λειτουργία εγκρίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ακολουθώντας το πρόγραμμα σπουδών που ισχύει για τη Γ’ τάξη των ημερησίων ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2016-2017 και τη Δ΄ τάξη των εσπερινών ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2017-2018. Εφόσον δεν συμπληρώνεται ο κατώτερος αριθμός μαθητών κατά τμήμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη δημιουργία του ειδικού τμήματος, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι μαθητές μπορούν να εγγράφονται στα λειτουργούντα τμήματα ΕΠΑ.Λ. ακολουθώντας τη διαδικασία της συνδιδασκαλίας μαθημάτων. Στους μαθητές που αποφοιτούν χορηγείται τίτλος ο τύπος του οποίου είναι όμοιος με αυτόν που χορηγείται  στους αποφοίτους της Γ’ τάξης ημερησίων ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2016-2017 και στους αποφοίτους  της Δ΄ τάξης των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2017-2018. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ειδικότερα λεπτομερειακού χαρακτήρα θέματα συνδιδασκαλίας και λειτουργίας των τμημάτων».

   4. α)  Σε νησιά που δεν λειτουργεί επαγγελματικό λύκειο μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από σχετικές εισηγήσεις του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και  του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και βεβαίωση του οικείου Δήμου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, να συστήνεται και να λειτουργεί παράρτημα επαγγελματικού λυκείου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται: α) η έναρξη και λήξη της λειτουργίας του παραρτήματος για κάθε σχολικό έτος, β) το ΕΠΑ.Λ. της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο οποίο αυτό ανήκει, καθώς και γ) κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη λειτουργία του. Ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έως 31 Μαρτίου προκειμένου το παράρτημα να λειτουργεί για το επόμενο σχολικό έτος. Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται στο παράρτημα λαμβάνουν τις μονάδες μετάθεσης  της εγγύτερης σχολικής μονάδας.

    β) Κατ’εξαίρεση για το σχολικό έτος 2017-2018 ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εισηγείται, κατά τα ανωτέρω, στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έως τις 15 Ιουνίου 2017.

    5. α) Στο άρθρο 9 της υποπαρ.Δ.9 της  παρ. Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α΄ 94) προστίθεται παρ.3 ως εξής:

   «3.Στους εκπαιδευτικούς που είναι αρμόδιοι για την εποπτεία της μαθητείας και μετακινούνται για την παρακολούθηση των μαθητών στους χώρους εργασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), αναγνωρίζεται η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης του άρθρου 8, η δαπάνη διοδίων, σε περίπτωση χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου ή το αντίτιμο των εισιτηρίων των χρησιμοποιούμενων μέσων μαζικής μεταφοράς».

     β) Η ισχύς της παραγράφου αυτής άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017.

    6. Οι διατάξεις του π.δ. 42/2017 (Α΄ 68), πλην του άρθρου 13 και της παραγράφου 7 του άρθρου 14, εφαρμόζονται για το τρέχον σχολικό έτος.

    7. Στο τέλος του τέταρτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 47 του ν. 4264/2014 (Α΄118), διαγράφεται  η φράση «, με τη σύμφωνη γνώμη του I.E.Π.».

    8. Η περ. β΄ της παρ. 7 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), αντικαθίσταται από την 6η-9-2016  ως εξής:

«β) Οι αμοιβές του εκπαιδευτικού προσωπικού των περίπτ. α΄, β΄ και δ΄ της παρ. 14 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) που διδάσκει στα προγράμματα των φορέων της μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 17 του ν. 4186/2013 και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), καθορίζονται από τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως ισχύουν κάθε φορά».

Άρθρο 5

Ρυθμίσεις για το Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών

  1.Το άρθρο 1 του ν. 3512/2006 “Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών και άλλες διατάξεις” (Α΄ 264) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1

Ιδρύεται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων. Το Ν.Π.Ι.Δ. εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δεν υπάγεται στις διατάξεις περί δημόσιου τομέα.

  2. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3512/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

    «2) Οι πόροι του Ν.Π.Ι.Δ. είναι ιδίως:

α) οι τακτικοί που προέρχονται από επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού του Ν.Π.Ι.Δ. και της αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης του Τεμένους και

β) οι έκτακτοι, που προέρχονται από:

αα) πάσης φύσεως επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς και από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα,

ββ) έσοδα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του, τόκους από την εκμετάλλευση των διαθεσίμων του και κάθε άλλη πρόσοδο από την εκμετάλλευση του ενεργητικού του,

γγ) επιχορηγήσεις, χορηγίες, δωρεές, κληρονομίες ή και κληροδοσίες καταλειπόμενες σε αυτό καθώς και κάθε είδους εισφορές συμπεριλαμβανομένων και τιμαλφών, ξένων νομισμάτων και προσφορών σε είδος, φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή Κράτους ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου διεθνούς Οργανισμού».

   4. Το άρθρο 5 του ν. 3512/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5

1.α. Το νομικό πρόσωπο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τριετή θητεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται. Με την ίδια απόφαση ορίζεται, εκ των μελών των κατηγοριών α΄ έως δ΄, ο Πρόεδρος του Δ.Σ και ο Αντιπρόεδρος. Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχουν:

α) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος πρέπει να είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, προϊστάμενος ή ασκών καθήκοντα προϊσταμένου διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, με τον αναπληρωτή του, προϊστάμενο διεύθυνσης ή τμήματος του Υπουργείου,

β) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι πρέπει να είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, προϊστάμενοι ή ασκούντες καθήκοντα προϊσταμένου διεύθυνσης του Υπουργείου, που προτείνονται από τον Υπουργό Οικονομικών,

γ) δύο εκπρόσωποι του Δήμου Αθηναίων, με τους αναπληρωτές τους, που προτείνονται από τον Δήμαρχο Αθηναίων, εκ των οποίων ο ένας πρέπει να είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, προϊστάμενος ή ασκών καθήκοντα προϊσταμένου διεύθυνσης του Δήμου και ο έτερος αιρετό μέλος του δημοτικού συμβουλίου,

δ) ένας δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω με ειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο, επαγγελματική πείρα τουλάχιστον δέκα πέντε ετών και εμπειρία στο δημόσιο τομέα και σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων με τον αναπληρωτή του, με τα αυτά προσόντα, που ορίζει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και

ε) δύο εκπρόσωποι των μουσουλμάνων που νόμιμα διαβιούν στην Αττική, με τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους των μουσουλμανικών κοινοτήτων, της νομικής οργάνωσης τους, των αδειοδοτημένων λατρευτικών χώρων που λειτουργούν, της εν γένει απήχησης τους μεταξύ των διαβιούντων στην Αττική μουσουλμάνων καθώς και κάθε άλλου πρόσφορου σχετικού στοιχείου. Ο διορισμός σε θέση μέλους του Δ.Σ. δεν συνιστά κώλυμα για κατάληψη δημόσιας θέσης ούτε θεωρείται κατοχή δεύτερης θέσης. Καθήκοντα γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

1.β. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λειτουργήσει, όχι πέρα από ένα τρίμηνο, αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν, παυθούν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απωλέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον κατά τις συνεδριάσεις του τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία των οποίων έληξε, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την αντικατάστασή τους, αλλά όχι πέραν των τριών μηνών από τη λήξη της θητείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται τους τακτικούς και έκτακτους πόρους του νομικού προσώπου, αποποιείται ή αποδέχεται κληρονομιές υπό το ευεργέτημα της απογραφής, αποδέχεται ή απορρίπτει δωρεές και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχει από το νόμο ή τον κανονισμό λειτουργίας του. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από τον Πρόεδρο ή, σε περίπτωση κωλύματος, από τον Αντιπρόεδρο του

3. Με Προεδρικό Διάταγμα εκδιδόμενο με πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών εγκρίνεται ο Οργανισμός του νομικού προσώπου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών εγκρίνεται ο Κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από πρότασή του που υποβάλλεται εντός δύο μηνών από την πρώτη συνεδρίαση του. Μέχρι την έγκριση του Οργανισμού και του Κανονισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει και λειτουργεί κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45), οι οποίες εφαρμόζονται αναλογικά και για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα νόμο και τον κανονισμό λειτουργίας Δ.Σ.

4.α. Στον Οργανισμό του νομικού προσώπου ορίζονται ιδίως, ακόμα και κατά παρέκκλιση των ισχυουσών για τον δημόσιο τομέα διατάξεων, η διάρθρωση και λειτουργία του, ο αριθμός, οι θέσεις, οι κατηγορίες, τα προσόντα, η κατάσταση και τα καθήκοντα του απασχολούμενου προσωπικού, καθώς και το πειθαρχικό δίκαιο τους, τα θέματα εκπόνησης μελετών, εκτέλεσης έργου, εκμισθώσεως ή μισθώσεως ακινήτων και παροχής υπηρεσιών που αφορούν στη λειτουργία και συντήρηση του Τεμένους και της διενέργειας προμηθειών, η οικονομική διαχείριση του και η υπαγωγή του στο κατάλληλο σύστημα λογιστικής διαχείρισης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ομαλή λειτουργία του και την επίτευξη του σκοπού του. Στις συνιστώμενες θέσεις προσωπικού του Ν.Π.Ι.Δ. μπορούν να αποσπώνται μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου του δημοσίου τομέα, με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του εποπτεύοντος τον φορέα προέλευσης του αποσπώμενου υπαλλήλου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις και χωρίς χρονικό περιορισμό. Ο χρόνος υπηρεσίας τους που διανύεται στο Ν.Π.Ι.Δ θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση τους, για όλες τις έννομες συνέπειες, ειδικά δε για τις θέσεις ευθύνης ο χρόνος υπηρεσίας στις θέσεις αυτές λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης. Η απόσπαση μπορεί να διακόπτεται οποτεδήποτε, με ή χωρίς αίτηση του υπαλλήλου, ύστερα από συνεκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών ή κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

β. Με τον Κανονισμό λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ιδίως ο τόπος και χρόνος των συνεδριάσεων, που μπορεί να γίνονται και μέσω τηλεδιάσκεψης, η πρόσκληση τρίτων προσώπων για παροχή κάθε αναγκαίας πληροφορίας για την ομαλή λειτουργία του Ισλαμικού Τεμένους, η δημιουργία άμισθων συμβουλευτικών θρησκευτικών επιτροπών και λοιπών γνωμοδοτικών οργάνων, ο τρόπος λήψεως των αποφάσεων και η εν γένει λειτουργία του καθώς και οι ώρες και ημέρες λειτουργίας του Τεμένους, κυρίως κατά το πρόγραμμα των μουσουλμανικών θρησκευτικών εορτών και της καθιερωμένης προσευχής της Παρασκευής, η προσωρινή ανάθεση καθηκόντων Ιμάμη σε κατάλληλα προς τούτο πρόσωπα στην περίπτωση που ο διορισμένος Ιμάμης απουσιάζει ή αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντα του και ο τρόπος και ο χρόνος περιορισμένης κατ' ιδίαν παραχώρησης του Τεμένους σε μουσουλμανικές κοινότητες που διαβιούν στην Αττική για την ικανοποίηση των λατρευτικών τους αναγκών, ανάλογα με τις ανάγκες τους». 

Άρθρο 6

Καταργούμενες διατάξεις

    1. Με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου.   

   2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται: 

     α) το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71),

     β) η παρ. 7  του άρθρου 16  ν. 3848/2010,

     γ) η υποπαρ. 12 της Παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8),

     δ) η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4027/2011 (Α΄ 233). 

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Αθήνα-5-2017

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

Παναγιώτης Σκουρλέτης

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κωνσταντίνος Γαβρόγλου

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ευτυχία Αχτσιόγλου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ευκλείδης Τσακαλώτος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

 Όλγα Γεροβασίλη

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Αλέξανδρος Χαρίτσης

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ουρανία Αντωνοπούλου 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Γεώργιος Χουλιαράκης

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Δημήτριος Μπαξεβανάκης                                                        Κωνσταντίνος Ζουράρις 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αικατερίνη Παπανάτσιου

 

Το Σχέδιο Νόμου σε μορφή Word

Η Αιτιολογική Έκθεση σε μορφή Word

Ο πίνακας τροποποιούμενων-καταργούμενων διατάξεων σε μορφή Word

Η έκθεση αξιολόγησης σε μορφή Word

 

Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα www.seepeaa.gr

και Σεεπεαα www.seepeaa.gr στο Facebook 

Αλλες επιλογές

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ΄ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΜΕΛΗ Ε.Ε.Π. ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ)

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ. ΧΡ. ΚΕΛΛΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΟΥ ΕΕΠ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΠ

ΥΠΕΠΘ ΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2016-17 ΚΑΙ 2017-18

Υ.Α.ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΔΡΥΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΜΕΑΕ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ MΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ

Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Δ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΣΕ ΦΕΚ Η Υ.Α. ''ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ''.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΠΑΙΤΕ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 30/6/2017 | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕ ΦΕΚ Ο ΝΟΜΟΣ 4473/2017 ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΕΠ & ΕΒΠ)

ΕΓΚΛΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΒΠ ΚΑΙ ΣΧ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔ. ΕΤΟΣ 2017-2018

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΕΠ & ΕΒΠ) | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Π.Δ.42/2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 56/2016 ''ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ.'' | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Υ.Α. ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ-ΛΥΚΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΣΕ ΦΕΚ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Υ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ

ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 400 ΩΡΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΣΥΠ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π

Η Υ. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΕΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2017- 2018 | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 24/4-28/4/2017

Υ. Α. ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΠΔΔ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 4461/2017 | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΕΠΘ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Ο ΝΟΜΟΣ 4452/2017 ''ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ''

ΙΕΠ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Υ.Α. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΕΠΑΛ Ν.4186/13)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ 103/2016 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΟ ΕΕΠ ΤΩΝ ΣΜΕΑΕ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥπίσω

 
ΣΕΕΠΕΑΑ WWW.SEEPEAA.GR ΣΤΟ FACEBOOK
περισσότερα
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚόΣ ΣΤΑΘΜόΣ ΝέΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
περισσότερα
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
περισσότερα
Δ.I.E.K ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
περισσότερα
ΝΟΜΟΣ 4327/2015 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ,ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
περισσότερα
ΕΟΠΠΥ ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
περισσότερα
ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
περισσότερα
ΑΥΤΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑSPERGER ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-LINKS | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙΡΟΥ 25 ΗΜΕΡΩΝ
περισσότερα
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-SPECIAL EDUCATION ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-LINKS
περισσότερα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
περισσότερα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
περισσότερα
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΜΕΑΕ) ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-LINKS
περισσότερα
ΥΓΕΙΑ-HEALTH LINKS-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
περισσότερα
ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-LINKS
περισσότερα
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
περισσότερα
ΚΔΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.)
 
Copyright © 2008 seepeaa.gr - designed by Lighthouse Internet Applications